UA-56202873-1
Gurmej Kaur (1924-2016), Bidor

Gurmej Kaur (1924-2016), Bidor