UA-56202873-1
Balwant Kaur (1921-2018), Bangsar

Balwant Kaur (1921-2018), Bangsar