UA-56202873-1

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥Jo aaya so chalsi sab koi aayi wariye"Whoever has come,...

KARAM SINGH S/O PRITAM KAUR & LATE INDER SINGH @ BHAG SINGH Gurfateh satsanggatji

KIRAN KAUR SANDHU Born: 25 July 1977 MuarDeparted: 04 April 2022 Subang Jaya

1ST ANNIVERSARY In the Loving Memory of our beloved Father LATE...

1st Barsi | Jodh Mela & Sahej Path Da Bhog

FIRST BARSI SARDAR GURDACHAN SINGH GILL @ DARSHO S/O JASWANT...

First Barsi MATA KULWANT KAUR D/O LATE SADHU SINGH Husband: Sarjit...

SURJIT KAUR D/O NARANJAN SINGH (1935 - 2022) 1st Barsi in...

In loving memory SUKHDEV SINGH S/O PRITAM SINGH 20.08.1957 - 16.02.2022

First Barsi In Loving Memory of SARDAR SEMRET SINGH S/O GENDA...