UA-56202873-1
Taiping_Kartar Kaur_Ranga Singh_bullock cart_1b

Taiping_Kartar Kaur_Ranga Singh_bullock cart_1b

Kartar Kaur_Ranga Singh_Taiping
Taiping_Kartar Kaur_Ranga Singh_08b