UA-56202873-1
Hamir Kaur (1939-2019), Taiping

Hamir Kaur (1939-2019), Taiping