UA-56202873-1
Lakhbir Kaur (1957-2007), Batu Gajah

Lakhbir Kaur (1957-2007), Batu Gajah