UA-56202873-1
Harjit Kaur (1928-2017), Raub

Harjit Kaur (1928-2017), Raub