UA-56202873-1
Sardarni Santokh Kaur (1930 - 2020), Kampar

Sardarni Santokh Kaur (1930 – 2020), Kampar