UA-56202873-1
IN MEMORY- Sarjit Kaur (1930-2016), Seremban

IN MEMORY- Sarjit Kaur (1930-2016), Seremban